Acampada L'H: ACTA ASSEMBLEA 29 de maig de 2011

lunes, 30 de mayo de 2011

ACTA ASSEMBLEA 29 de maig de 2011

ACTA ASSEMBLEA 29 de maig de 2011

ACAMPADA L’HOSPITALET (20:35 h)

PREVIS

Es llegeix el manifest aprovat en l’assemblea del dissabte 28 de maig i s’expliquen les normes de funcionament de l’assemblea.

A continuació es llegeix l’acta de l’assemblea del dissabte i s’obre el torn de paraules sobre ella.

També es fa saber que s’ha fet una acció de repartiment d’octavetes (convocatòria de cassolada i assemblea) i es recorda la xerrada de la tarde amb Jaume Botey.

Per últim, es tira endavant la recollida de signatures en contra de l’actuació policial el divendres passat a pl. Catalunya. També s’aprofitaran les festes dels barris per a posar una taula per a la recollida de signatures.

ORDRE DEL DIA

 1. Continuació de la acampada
 2. Assemblees perifèriques (reunió a pl. Catalunya)
 3. Treball de les comissions

Es somet a votació l’ordre del dia -> APROVAT

1. Continuació de l’acampada

S’obre el torn de paraula

Propostes:

 • Fer assemblea dilluns, dimecres i divendres i fer eixos temàtics els dimarts i el dijous. [assemblea anterior]
 • Fer assemblees diàries perquè hi ha molta feina per a resoldre i hi ha coses que no poden esperar un dia per a ser aprovades. [Dani i un altre noi]
 • Fer-les intercalades i si hi ha algun tema urgent, proposar-lo a votació.
 • Fer visible en un cartell de la plaça el tema de cada dia. [Noemí]
 • Tractar el tema del maltractament a nens i gent gran.

Opinions i debat:

· Fer assemblea diària per anar més ràpid, perquè tot s’ha de sotmetre a votació.

· És millor fer-les intercalades per a tenir temps per a treballar temes de fons, treballar temes específics i no cremar-nos. [Jesús i un altre noi]

Es voten les propostes i s’aprova que es facin assemblees intercalades amb eixos temàtics.


2. Relació amb pl Catalunya i la resta d’acampades perifèriques

Propostes:

 • Fer accions conjuntes amb el Baix Llobregat.
 • Fer cassolada a la mateixa hora.
 • El dissabte 4 de juny (a les 12h) fer connexió de videoconferència amb pl. Catalunya.
 • Fer un perfil de Facebook pel Baix Llobregat.

Es someten a votació i queda aprovat que un cop a la setmana es farà coordinació amb la resta d’acampades del Baix.

3. Treball de les comissions

Propostes:

 • Que la comissió dactivitats obri una agenda amb les accions i les activitats per tal de fer una millor difusió del que fem.
 • L’Associació de veïns ofereix 2500 fotocòpies gratuïtes.
 • Es demana que es revisi quantes persones hi ha a cada comissió per a poder planificar accions factibles.
 • Es planteja crear una comissió de convivència per a fer de mediadora entre els que hi som.
 • Carmen recorda el tema de neteja a l’acampada: cigarretes, pintura, etc.
 • Paco proposa fer torns de neteja.
 • Cesc proposa organització i visibilitat, especialment en els estands.
 • Es demanen voluntaris per a crear la comissió de convivència i una altra de medi ambient.

Finalment, el Didac agraeix l’actitud de la gent que va anar a recolçar a l’acampada de pl. Catalunya el dia del desallotjament.

Es dóna per acabada l’assemblea.


ACTA ASAMBLEA 29 de mayo de 2011

ACAMPADA L’HOSPITALET (20:35 h)

PREVIOS

Se lee el manifiesto aprobado en la asamblea del sábado 28 de mayo y se explican las normas de funcionamiento de la asamblea.

A continuación se lee el acta de l’asamblea del sábado y se abre turno de palabra.

También se informa de la acción de reparto de octavillas (convocatoria de la cacerolada y asamblea) y se recuerda la charla de la tarde con Jaume Botey.

Por último, se tira adelante la recogida de firmas en contra de la actuación policial el viernes pasado en pl. Catalunya. También se aprovecharán las fiestas de los barrios para poner una mesa para la recogida de firmas.

ORDEN DEL DÍA

 1. Continuación de la acampada
 2. Asambleas periféricas
 3. Trabajo de las comisiones

Se somete a votación el orden del día -> APROBADO

1. Continuación de la acampada

Se abre el turno de palabra.

Propuestas:

 • Asamblea lunes, miércoles y viernes y dedicar el amrtes y el jueves a ejes temáticos. [asamblea anterior]
 • Asambleas diarias porque hay mucho trabajar por resolver y hay cosas que no pueden esperar un día para ser aprobadas. [Dani y otro chico]
 • Hacerlas intercaladas y si hay algún tema urgente, se propone la votación en asamblea.
 • Hacer visible los temas de cada día en un cartel de la plaza. [Noemí]
 • Tratar el tema del maltrato a niños y ancianos.

Opiniones y debate:

· Hacer asamblea diaria para ir más rápido, porque todo se tiene que someter a votación.

· Es mejor hacerlas intercaladas para poder tener más tiempo para trabajar temas a fondo y cuestiones más específicas y no quemarnos. [Jesús y otro chico]

Se votan las propuestas y se aprueba que se hagan asambleas intercaladas con ejes temáticos.


2. Relación con pl Catalunya y el resto de acampadas periféricas

Propuestas:

 • Hacer acciones conjuntas con el Baix Llobregat.
 • Hacer cacerolada a la misma hora.
 • El sábado 4 de junio (a las 12h) hacer conexión de videoconferencia con pl. Catalunya.
 • Hacer un perfil de Facebook para el Baix Llobregat.

Se somete a votación y queda aprobado que una vez por semana se hará coordinación con las otras acampadas del Baix.

3. Trabajo de las comisiones

Propuestas:

 • Que la comisión de actividades abra una agenda con las acciones y las actividades para que se puede hacer una mejor difusión de lo que hacemos.
 • La Associació de veïns ofrece 2500 fotocopias gratuitas.
 • Se pide que se revise cuántas personas hay en cada comisión para poder planear acciones factibles.
 • Se plantea crear una comisión de convivencia para hacer de mediadora entre los que estamos.
 • Carmen recuerda el tema de la limpieza de la acampada: cigarros, pintura, etc.
 • Paco propone hacer turnos de limpieza.
 • Cesc propone más organización y visibilidad, especialmente en los estands.
 • Se piden voluntarios para crear la comisión de convivencia y otra de medio ambiente.

Finalmente, Didac agradece la actitud de la gente que ha apoyado la acampada de pl. Catalunya el día del desalojo.

Se cierra la asamblea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Escribe tu comentario