Acampada L'H: 05/23/11

lunes, 23 de mayo de 2011

Comportamiento a seguir con la policía

Este será el comportamiento a seguir con la policía:

 1. Si se nos pide identificarnos, lo haremos mostrando el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir (no dándoselo).
 2. Nuestro trato con la policía será pacífico, respetuoso y ordenado.
 3. No tendremos comportamiento violento ni ofensivo con la policía.
 4. Sólo pediremos que se acrediten como policía las personas que no lleven uniforme.

En caso de detención, tenemos derecho a:

 • No declarar ante la policía, sólo se declara ante un juez.
 • Ser asistido por un abogado.
 • Que un médico nos reconozca.
 • No nos pueden retener durante más de 72 horas sin llevarnos ante un juez.
 • Llamar al teléfono de atención jurídica: 689 819 905

Si nos detuvieran sin motivo, debemos reclamar:
 • Ser llevados ante el juez de instrucción de inmediato. Para ello basta decir que solicitamos un “habeas corpus”.Estas medidas pueden ser revisadas por la asamblea o por AcampadaLH para mejorarlas o incluir todo aquello que no se haya previsto y, por tanto, se informaría inmediatamente al respecto.

Comportament a seguir amb la policia

Aquest serà el comportament a seguir amb la policia:

 1. Si se’ns demana que ens identifiquem, ho farem mostrant el DNI, amb el passaport o amb el permís de conduir (no donant-lo).
 2. El nostre tracte amb la policia serà pacífic, respectuós i ordenat.
 3. No tindrem cap comportament violent ni ofensiu amb la policia.
 4. Només demanarem que s’acreditin com a policia les persones que no portin uniforme.

En cas de detenció, tenim dret a:

 • No declarar davant la policia, només es declara davant un jutge.
 • Ser assistit per un advocat.
 • Que ens reconegui un metge.
 • No ens poden retenir durant més de 72 hores sense ser portat davant d’un jutge.
 • Trucar al telèfon d’atenció jurídica: 689 819 905

Si ens detenguessin sense motiu, hem de reclamar:
 • Ser portats davant el jutge de instrucció de manera immediata. Per això només cal dir que sol·licitem un "habeas corpus".Aquestes mesures poden ser revisades per l'assemblea o l'AcampadaLH per millorar-les o incloure tot allò que no s'hagi previst i, per tant, s'informaria immediatament al respecte.

Acta Asamblea lunes 23 de mayo 2011

Acta 1ª Assemblea de L’Hospitalet. (Català)

23 de maig a les 20’30h a la Plaça de l’Ajuntament de L’Hospitalet
INTRODUCCIÓ

1. Es consensua un ordre del dia a partir de les aportacions de col·lectius de la ciutat i d’aportacions a títol individual.
2. Es comunica que utilitzarem els mateixos signes d’aprovació, negació, canvi de tema, més volum que s’usen a plaça Catalunya.
3. Inicien el torn de paraula persones que venen de la Acampada de Barcelona i que comuniquen el sentit de donar continuïtat a la seva lluita, estenent-la a d’altres barris i ciutats. Es declara un moviment apolític i asindical en el que ningú no representa ningú, i on ningú ens representa. Cal evitar la intervenció de grups organitzats.
I TORN DE PARAULA (perquè som aquí)
S’obre un torn de paraula perquè cadascú expressi lliurement els motius de la seva presència a l’assemblea.

4. Intervé un representant de l’Acampada de Cornellà que proposa mantenir contacte entre les acampades del Baix Llobregat: Sant Boi, Cornellà, Esplugues i l’Hospitalet. Es comenta l’existència de L’HRevolution; grup de facebook sobre l’Acampada de L’Hospitalet.
5. Es recull el malestar i propostes al voltant de temes tan diversos com que el fet que ens convoca és la nostra Indignació, sobre Sanitat, Accions en barris oblidats, el Model de ciutat i l’Atur. També es parla sobre trobar allò comú que ens uneix per passar després a organitzar-nos cap a lluites més concretes, s’anima a parlar a les dones, a fer ús d’un llenguatge inclusiu, no-sexista i sense paraulotes i la idea d’anar poc a oc, per arribar molt lluny, en referència als lemes de Plaça Catalunya.
6. Es vota la proposta d’acotar els torns de paraula a 2 minuts per facilitar el treball de l’assemblea. S’aprova per majoria. I s’obren més torns de paraula per recollir propostes que es votaran més endavant.
II TORN DE PARAULA (recollida de propostes)

7. Els temes exposats en aquests torns són: cal apostar pel civisme (en referència a la trencada d’un cartell de la campanya electoral penjat a la plaça) i pel recolzament legal (advocats) com a condicions necessàries per a donar continuïtat al moviment. Es recorda la necessitat de no fer soroll (aplaudiment silenciós).
8. També es posa de manifest la necessitat de consensuar una postura sobre el model d’assemblea, sobre la voluntat de fer casserolades, parades informatives o comissions, i la necessitat de fer o no una acampada. Es comenta la idea de fer difusió del moviment a través del boca-orella amb els amics i la tecnologia (webs, xats, facebook, twitter...).
9. Un participant comenta que tenim un contacte amb un bufet d’advocats, que assessora a l’Acampada de Barcelona.
10. Es proposa donar suport a les manifestacions que des de Sanitat i Educació es fan cada dimecres a les 13h. Una participant s’ofereix per a centralitzar i aportar (dóna el seu correu electrònic) a la assemblea la informació sobre les retallades en l’àmbit de Sanitat.
11. Es proposa penjar una pancarta amb el lema: “Capitalisme és crisi. L’alternativa és possible” davant de l’Ajuntament durant l’assemblea. S’aprova per majoria. Es penja.
12. Es llancen altres propostes com: no prohibir el consum d’alcohol i drogues a la plaça, i deixar-ho com una elecció lliure i personal a cada participant, recollir les propostes i visibilitzar-les en una pissarra, reunir-se en diferents llocs de la ciutat.
III CONCLUSIONS (presa de decisions)

13. Els dinamitzadors centren les propostes en: casserolada, comissions, assemblea, acampada. Passem a debatre i votar. A continuació presentem aquelles propostes que s’han aprovat per majoria a la primera assemblea de L’Hospitalet:
Ens constituïm com assemblea
La mobilització durarà almenys una setmana
El seu centre neuràlgic serà la Plaça de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Cada dia hi haurà una casserolada a les 20:00h
Cada dia hi haurà una assemblea a les 20:30h
La gent que ho vulgui pot passar al llarg del dia, per acampar, preparar, recollir idees i organitzar l’ordre del dia de l’assemblea, a qualsevol hora.

14. Queda pendent per la assemblea de demà:


Unificar les pàgines de facebook sobre l’Acampada de L’Hospitalet, o en cas que sigui necessari escollir-ne una d’oficial. Acordar una hora límit per l’assemblea. La creació de comissions. I votar algunes de les propostes que han sorgit en el dia d’avui però que no s’han concretat.Acta 1ª Asamblea del Hospitalet. (Castellano)

23 de mayo a las 20’30h en Plaza del Ayuntamiento del Hospitalet
INTRODUCCIÓN

1. Se consensua un orden del día a partir de las aportaciones de colectivos de la ciudad y de aportaciones a título individual.
2. Se comunica que utilizaremos los mismos signos de aprobación, negación, cambio de tema, más volumen que se utilizan en plaza Catalunya.
3. Inician el turno de palabra personas que vienen de la Acampada de Barcelona y que comunican el sentido de dar continuidad a su lucha, extendiéndola a otros barrios y ciudades. Se declara un movimiento apolítico y asindical en el que nadie no representa a nadie, y donde nadie nos representa. Hay que evitar la intervención de grupos organizados.
I TURNO DE PALABRA (porqué estamos aquí)
Se abre un turno de palabra para expresar libremente los motivos de la su presencia en la asamblea.

4. Interviene un representante de la Acampada de Cornellà que propone mantener contacto entre las acampadas del Baix Llobregat: Sant Boi, Cornellà, Esplugues y el Hospitalet. Se comenta la existencia de L’HRevolution; grupo de facebook sobre la Acampada del Hospitalet.
5. Se recoge el malestar y propuestas alrededor de temas tan diversos como que el hecho que nos convoca es nuestra Indignación, sobre Sanidad, Acciones en barrios olvidados, el Modelo de ciudad y el Paro. También se habla sobre encontrar lo común que nos une para pasar después a organizarnos hacia luchas más concretas, se anima a hablar a las mujeres, a hacer uso de un lenguaje inclusivo, no-sexista y sin palabrotas y la idea de ir despacio, para llegar muy lejos, en referencia a los lemas de Plaza Catalunya.
6. Se vota la propuesta de acotar los turnos de palabra a 2 minutos para facilitar el trabajo de la asamblea. Se aprueba por mayoría. Y se abren más turnos de palabra para recoger propuestas que se votarán más adelante.
II TURNO DE PALABRA (recogida de propuestas)

7. Los temas expuestos en estos turnos son: Hace falta apostar por el civismo (en referencia a la rotura de un cartel de la campaña electoral colgado en la plaza) y por el apoyo legal (abogados) como condiciones necesarias para dar continuidad al movimiento. Se recuerda la necesidad de no hacer ruido (aplauso silencioso).
8. También se pone de manifiesto la necesidad de consensuar una postura sobre el modelo de asamblea, sobre la voluntad de hacer “casserolades”, paradas informativas o comisiones, y la necesidad de hacer o no una acampada. Se comenta la idea de hacer difusión del movimiento a través del boca-oreja con los amigos y la tecnología (webs, xats, facebook, twitter...).
9. Un participante comenta que tenemos un contacto con un bufet de abogados, que asesora a la Acampada de Barcelona.
10. Se propone dar apoyo a las manifestaciones que des de Sanidad y Educación se hacen cada miércoles a las 13h. Una participante se ofrece para centralizar y aportar (da su correo electrónico) a la asamblea la información sobre los recortes en el ámbito de Sanidad.
11. Se propone colgar una pancarta con el lema: “Capitalisme és crisi. L’alternativa és possible” delante del Ayuntamiento durante la asamblea. Se aprueba por mayoría. Se cuelga.
12. Se lanzan otras propuestas como: no prohibir el consumo de alcohol y drogas en la plaza, y dejarlo como una elección libre y personal a cada participante, recoger las propuestas y visibilizarlas en una pizarra, reunirse en diferentes lugares de la ciudad.
IIICONCLUSIONES (toma de decisiones)

13. Los dinamizadores centran las propuestas en: “casserolada”, comisiones, asamblea, acampada. Pasamos a debatir y votar. A continuación presentamos aquellas propuestas que se han aprobado por mayoría a la primera asamblea del Hospitalet:
Nos constituimos como asamblea.
La movilización durará al menos una semana.
Su centro neurálgico será la Plaza del Ayuntamiento del Hospitalet.
Cada día habrá una “casserolada” a las 20:00h
Cada día habrá una asamblea a las 20:30h
La gente que lo quiera puede pasar a lo largo del día, para acampar, preparar, recoger ideas y organizar el orden del día de la asamblea, a cualquier hora.
14. Queda pendiente para la asamblea de mañana:
Unificar las páginas de facebook sobre la Acampada del Hospitalet, o en caso que sea necesario escoger una de oficial. Acordar una hora límite para la asamblea. La creación de comisiones. Y votar algunas de las propuestas que han salido en el día de hoy pero que no se han concretado.