Acampada L'H: mayo 2011

martes, 31 de mayo de 2011

Miércoles, 01/06/2011

08:00 h, ACCIÓ DE DIFUSIÓ
8.30 h, por Zona Universitaria
13.00 h, tod@s al Hospital de Bellvitge ;
16.00 h, (Pl ayto.) para ir a colegios, institutos, bibliotecas, centros culturales,....

19:00 h, DIA TEMÁTICO DE TODAS LAS COMISIONES

20:00 h, ¡¡CACEROLADA!!
20:30, ASSEMBLEA OBERTA

ACTA ASSEMBLEA 31 de maig de 2011


L’ATUR

INTERVENCIONS DELS CONVIDATS
Alejandro: L’Assemblea d’aturats de L’Hospitalet es proposa aglutinar tots els treballadors i crear un moviment pels aturats que es veuen obligats a hipotecar-se. El 16 de juny hi haurà un desnonament a L’Hospitalet.
L'atur és el problema més important i la hipoteca és el cap del capitalisme. Planteja la lluita contra la banca en el departament jurídic.

Oleguer: De l’Assemblea d’aturats de Barcelona té una línia clara que ve de lluny. Hi ha molts joves a l'atur i, per tant, en situació de precarietat.
D'on han sortit l’atur?
 • Finançament de contractes precaris i de doble servei.
 • El 40% de l'atur és juvenil.
 • La indústria de l'automòbil ha tingut facilitats polítiques per l'acomiadament en massa amb l'excusa de la manca de treball i els polítics han dionat més diners a les empreses (estrangeres).
 • El mercat de treball no dóna joc ni possibilitats, s'hauria reflexionar més.
 • L’atur es projecta sobre totes les circumstàncies (llocs d'treball es rebaixen).

Als anys 80 comença l'autoorganització i la gent està físicament en un lloc. L’Assemblea parlar amb els aturats i, sobretot, amb els treballadors per organitzar-nos.
Accions:
 • xerrades i assamblees a l'INEM,
 • mails,
 • recoliida de signatures,
 • autoorganització per barris,
 • acció a la NISSAN.
Propostes:
 • Des de l’acampada de pl. Catalunya es dóna la idea d'acampada com un mitjà i no com un fi.
 • L'extensió a tots els àmbits, com ho fem en el món laboral?
 • Vaga general contra reformes de pensions. Els treballadors tenen por de perdre la feina.
 • Acció a la seu històrica de Catalunya contra Movistar.
 • Reduir la jornada laboral i crear més llocs de treball rotatius que és basin en les necesitats.

Enric: L'alternativa a l'atur pot ser cooperativisme i l’autogestió assambleària. Així es poden crear llocs de treball segons la nostra forma de pensar i de fer vida.
Una alternativa integrada a la societat per poder treballar menys i viure més i poder decidir en l'àmbit laboral.
Exemple:
Amb una cooperativa de mínim 3 persones hi ha 3.000 euros d’inversió retornable. Problema: es beneficia jeràrquicament, la despesa de 300 euros abans de produir. Avantatges:
 • Cooperativa catalana, facilitació d'eines legals per fer l’activitat, 30 o 40 persones ja ho fan.
 • Cooperatives amb suport mutu connexions i intercanvis.
 • Possibilitat d'obrir-se al mercat general.
 • Es planteja com a alternativa al capitalisme, una forma de necessitar cada vegada menys diners.
 • Renda bàsica per garantir menjar i necesitats bàsiques.
 • La gent que surt del sistema capitalista rep suport.
Atur: facilitar les factures dels Voluntaris remunerats per poder també cobrar l'aprofitament.
Falta participació.


TORN D’INTERVENCIONS LLIURES
- Les empreses privades capitalistes de dretes són les que acomiaden els seus treballadors. (No el partit socialista.)
- Proposta per a incloure les nostres reivindicacions en les eleccions.
- Què és la moneda social? Jordi respon que és una alternativa per a sortir de la mentida que diu que depenem dels bancs (sistema de confiança). Els saldos serien positius i negatius. En general, no és una moneda física sinó un nombre simbòlic per facilitar l'intercanvi. Es crea una Ecoxarxa descentralitzada (canvi d'euro a moneda social), sense interessos i amb control assembleari de l'administració monetària.
- Proposta de denunciar els sindicats per treure beneficis il legítims. Se’ls acusa d’atendre els casos on tenen molts treballadors afiliats i de tenir un ERE.
- Com vam acabar amb els bergants de les pistoles?
- Proposta de la cooperativa com a escut legal, acció directa; moviment social com a eina per a la lluita per construir una nova societat, teixir una xarxa d'apoderament i no deixar-ho com una cosa local sinó englobar totes les zones. No són tan forts, cinc mil persones organitzades fent acció directa poden guanyar (p.ex. l'esdeveniment de divendres a plaça Catalunya)
- Oleguer comenta que a Sevilla hi ha una realitat aclaparadora d'un poble sencer amb ocupacions i cooperativa, ha estat difícil la lluita amb els opositors però han tirat endavant i resisteixen.
- Un problema essencial és UGT: traïció d'alt nivell, però no es pot eliminar perquè perdríem un gran suport. No hem de ser antisindicats, sinó millorar-los, controlar-los de manera assembleària.
-Un company diu que veu incompatibilitats i dificultats pels impostos dins d'aquesta cooperativa.
-Jordi dóna resposta afirmant un canvi progressiu. No es realitzen ingressos, el mercat depèn de l'assemblea i no a l’inrevés. La renda no s'acumula sinó que és per a aconseguir recursos (just al contrari que la moneda de mercat).
- Hem d'exigir una proposta conjunta, una decisió seriosa que si no es porta a terme esdevindran una sèrie de conseqüències amb mobilitzacions, vagues, etc.
- Trobar culpables i prendre mesures de boicot o ocupació, tenint la legitimitat social per fer-ho.
- L’Oliver proposa la unió de les assemblees, treballar, fer difusió, cercar empreses amb problemes a L'Hospitalet, centres de treball.
- S'ha comprat un autobús de TMB per acudir als desnonaments i evitar-los.
- Reduir les jornades laborals.
- L'alternativa de cooperativa integral al marge del sistema, això sí que ens representa perquè som nosaltres mateixos, i tant el poder executiu com el poder legislatiu es fa de manera assembleària.
- Que no hagin més desnonaments o conseqüències com ocupacions.
- No hi ha impostos en administracions fiscals perquè estan en caixes comuns del poble organitzat.
- Això és una guerra, i ha d’haver una transició: com separem la moneda social del capitalisme? D'on es treu el material?
- Insubmissió a la banca, expropiació, sabotatge, material, trets de treballs sostenibles.
- Com funciona el tema de la sanitat? No obtens beneficis? Com gradues la intervenció en pacients? Mitjançant l'autogestió (complementari al capitalisme) es pot crear una borsa de sanitat perquè sigui gratuïta i fomentant l'ingrés i combinant la moneda social amb l'euro, així com el sou dels dos sistemes: renda bàsica.
-Amb els impostos de la gent amb grans fortunes (que són inexistents) que es pagui sanitat, educació, etc. Una banca assembleària en la qual s'estableix un límit perquè l'Estat compleixi les exigències si no ens autogestionem.
-La transició serà un cercle viciós. Què es fa amb els diners del capital?
Resposta: col.lectivitzant els mitjans públics de l'estat i empreses col.lectives. Ens organitzem per a declarar que no es compleixen els objectius; s’ha de fer difusió de desobediència civil.
- Com reaccionarien els grans poderosos?
Resposta: L'any 68 es va fer una vaga general d'un mes a França. A l’Argentina, el 2001, van fer que caure el poder, van ocupar fàbriques => control obrer. Polititzar la gent.
- D'on es treu els diners per aconseguir matèries primeres?
Resposta: Es compra a capital, a empreses fiables, reciclatge. Invertim l'energia en alternatives directes i no en batalles.
- Proposta: que la data límit no sigui molt propera ja que el treball de conscienciació i pedagogia necessita temps per aprofundir.

FI DE L’ACTE

ACTA ASAMBLEA 31 de mayo de 2011


EL PARO

INTERVENCIONES DE LOS INVITADOS
Alejandro: Des de la Asamblea de parados de L’Hospitalet, se propone aglutinar a todos los trabajadores y crear un movimiento para los parados que se ven obligados a hipotecarse.
El 16 de junio habrá un desahucio en L’Hospitalet.
El paro es el problema más importante y la hipoteca la cabeza del capitalismo.
Plantea lucha contra la banca en el departamento jurídico.

Oleguer: En la Asamblea de parados de Barcelona hay un línea clara que viene de lejos: si hay muchos jóvenes en el paro, hay precariedad.
¿De dónde viene?
 • De la financiación de contratos precarios y de doble servicio: el 40% del paro es juvenil.
 • En la industria del automóvil, las políticas han facilitado el despido en masa con la excusa de falta de trabajo.
 • Se ha dado más dinero a las empresas (extranjeras).
 • El mercado de trabajo no da juego, se debería reflexionar más.
 • El paro afecta todas las circunstancias: lugares de trabajo se rebajan.

En los años 80 comienza la autoorganizacion.
Se juntaban parados y, sobretodo, los trabajadores para organizarse.
Acciones:
 • charlas y asambleas en el INEM,
 • mails,
 • recogida de firmas,
 • autoorganización por barrios,
 • acción en NISSAN.

Propuestas:
 • Des de la plaza Catalunya se da la idea de acampada como un medio y no como un fin.
 • La extensión a todos los ámbitos, ¿cómo lo hacemos en el mundo laboral?
 • Huelga general contra la reforma de las pensiones. Los trabajadores tiene miedo de perder su trabajo.
 • Acción en la sede histórica de Catalunya contra Movistar.
 • Reducir jornada laboral y crear más lugares de trabajo rotativos que se basen en las necesidades.

Enric: La alternativa al paro puede ser cooperativismo, autogestión assamblearia, crear puestos de trabajo según nuestra forma de pensar y de hacer vida.
Alternativa integrada en la sociedad poder trabajar menos vivir mas y decidir en el ámbito laboral.
Ejemplo:
En una cooperativa con un mínimo de 3 personas se necesitan 3000 euros de inversión retornable.
Problema: se beneficia jerárquicamente, el gasto de 300 euros antes de producir. Ventajas:
 • cooperativa catalana,
 • facilitación de herramientas legales para hacer la actividad (30 o 40 personas ya lo hacen),
 • cooperativas con soporte mutuo y conexiones e intercambios
 • posibilidad de abrirse al mercado general
 • se plantea como alternativa al capitalismo, una forma de necesitar cada vez menos dinero
 • renta básica para garantizar comida y necesidades básicas
 • la gente que sale del sistema capitalista recibe apoyo.
Paro: facilitar las facturas de los voluntarios remunerados para poder también cobrar el paro.
Falta participación.TURNO DE INTERVENCIONES LIBRES
- Las empresas privadas capitalistas de derechas son las que despiden a sus trabajadores (no el partido socialista).
- Añadir nuestras reinvindicaciones en las elecciones.
- ¿Qué es la moneda social? Jordi responde que es una alternativa para salir de la mentira que dice que dependemos de los bancos (sistema de confianza). Los saldos serían positivos y negativos, en general, no es una moneda física, sino un número simbólico para facilitar el intercambio. Se crea una ecoxarxa descentralizada (cambio de euro a moneda social), sin intereses y con control asambleario de la administración monetaria.
- Denunciar a los sindicatos por sacar beneficios ilegítimos. Se les acusa de atender los casos donde tienen muchos trabajadores afiliados y de tener un ERE.
- ¿Cómo terminamos con los bellacos de las pistolas?
- Propuesta de usar la cooperativa como escudo legal, acción directa; movimiento social como herramienta para la lucha por construir una nueva sociedad, tejer una red de empoderamiento y no dejarlo como algo local, sino englobar todas las zonas. No son tan fuertes, 5000 personas organizadas haciendo acción directa pueden ganar (p.ej el acontecimiento del viernes en plaza Catalunya)
-Oleguer comenta que en Sevilla hay una realidad aplastante de un pueblo entero con ocupaciones y cooperativa, ha sido difícil la lucha con los opositores, pero han salido adelante y resisten.
- Un problema esencial es UGT: traición de alto nivel. Pero no pueden eliminarlo porque perderíamos un gran soporte. No tenemos que ser antisindicatos sino mejorarlos, controlarlos de manera asamblearia
- Un compañero dice que ve incompatibilidad y dificultades por los impuestos dentro de esta cooperativa.
- Jordi da respuesta afirmando que ha de ser un cambio progresivo. No se realizan ingresos, el mercado depende de la asamblea y no al revés. La renta no se acumula si no que es para conseguir recursos, al contrario que la moneda de mercado.
- Tenemos que exigir una propuesta conjunta, una decisión seria que si no se lleva a cabo acabará en una serie de consecuencias (movilizaciones, huelgas, etc.).
- Hay que encontrar culpables y tomar medidas de boicot u ocupación, teniendo la legitimidad social para hacerlo.
- Oliver propone la unión de las asambleas, trabajar, hacer difusión, buscar empresas con problemas en L’Hospitalet, centros de trabajo, etc.
- Se ha comprado un autobús de TMB para acudir a los desahucios y evitarlos.
- Reducir las jornadas laborales. La alternativa de cooperativa integral al margen del sistema; esto sí que nos representa porque somos nosotros mismos, siendo tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo de manera asamblearia.
- Que no hayan más desahucios o consecuencias como ocupaciones.
- No hay impuestos en administraciones fiscales porque están en cajas comunes del pueblo organizado.
- Esto es una guerra y tiene que haber una transición: cooperativismo dentro del sistema capitalista. ¿Cómo separamos la moneda social del capitalismo?¿de dónde se saca el material?
-Jordi propone: insumisión a la banca, expropiación, sabotaje, material, sacados de trabajos sostenibles.
-¿Cómo funciona el tema de la sanidad?¿No obtienes beneficios?¿Cómo gradúas la intervención en pacientes? Respuesta:
 • Mediante la autogestión, complementaria al capitalismo, y la creación de una borla de sanidad para que sea gratuita.
 • Fomentando el ingreso y combinando la moneda social con el euro, así como el sueldo de los dos sistemas: renta básica.
- Con los impuestos de la gente con grandes fortunas (que son inexistentes) que se pague sanidad, educación,etc. Una banca asamblearia en la que se establece un límite para que el Estado cumpla las exigencias si no nos autogestionamos.
- La transición será un circulo vicioso. ¿Qué se hace con el dinero del capital? Respuesta: Colectivizamos los medios públicos del estado y empresas colectivas. Nos organizamos para declarar que no cumple los objetivos, difusión de desobediencia civil.
- ¿Cómo reaccionaran los grandes poderosos? Respuesta: En el año 68 se hizo una huelga general de un mes en Francia. En Argentina, en 2001 hicieron que caer el poder, ocuparon fábricas => control obrero. Politizar a la gente.
- ¿De dónde se saca el dinero para la materia prima? Respuesta: Se compra a capital, a empresas fiables, de reciclaje. Invertimos la energía en alternativas directas y no en batallas.
- Propuesta: que la fecha límite no sea inminente, porque el trabajo de concienciación y pedagogía necesita tiempo que llegue a ser profunda.

FIN DEL ACTO


¡¡Trasaldo xarla por lluvia!!

Charla PARO se traslada por la lluvia a 3 minutos de la plaza:


LOCAL de la coperativa integral catalana
C/Mare d Deu d montserrat, 12, bajos
A 3 minutos del ayuntamiento Hospitalet
A las 20:30h como ya...

Autoorganitzem-nos // Autoorganicémonos // Self organize us

----- Original Message -----
Sent: Monday, May 30, 2011 3:01 PM
Subject: Autoorganitzem-nos // Autoorganicémonos // Self organize us

CAT -> Comparteixo algunes idees per passar de la indignació a la consolidació d'aquesta revolta social. Si vols, fes-ne difusió, imprimeix el PDF per difondre a les places, tradueix a d'altres llengües...
CAST -> Comparto  algunas ideas para pasar de la indignación a la consolidación de esta revuelta social. Si quieres haz difusión, imprime el PDF para difundir en las plazas, traduce a otras lenguas...
ENG -> I share some ideas to go from outrage to the consolidation of the social revoltFor the moment only in Catalan and spanish, other versions are pending, If you want translate into other languages ​ ​...
Anar directament a la pàgina de box, si no s'activat la capsa
Ves directamente a la pàgina de box si no se ha activado la caja.

conferencia y debate / conferència i debat
Martes 31 de mayo 2011 (Atur/Paro)


08:00 h, ACCIÓ DE DIFUSIÓ SOC/inem

Taller a la tarda: el peix petit es menja el peix gran!

19:00 h, REUNIÓN DE TODAS LAS COMISIONES

20:00 h, ¡¡CACEROLADA!!

20:30, Xerrada i debat sobre l'atur amb la col.laboració de:

> La Asamblea de Parados de L'hospitalet

> Coop. Integral Catalana (Enric Duran)

Jornada temática paro / jornada temàtica atur

descàrrega del document sencer / descarga del documento entero


(resum / resumen)

Font: Diputació de Barcelona. Elaboració propia a partir de les dades d’atur registrat


En seis años ha aumentado el paro en la ciudad un 58%. Si en abril de 2005 habían 9.606 personas paradas, en abril de este año había en L’Hospitalet 22.826 personas, el 45% mujeres y el resto hombres.

La tasa de paro en L’Hospitalet es del 16,8%. La tasa de paro es el porcentaje de personas que no tienen trabajo en relación con la población activa (que busca o tiene trabajo).Atur registrat (a les oficines de treball de L’Hospitalet). Abril 2011.


Taxa

Números absoluts

Edat

Taxa Homes

Taxa Dones

Taxa Total

Homes

Dones

Total

Menors de 20 anys

21,9%

18,3%

20,3%

298

204

502

De 20 a 24 anys

15,3%

13,5%

14,4%

842

687

1.529

De 25 a 29 anys

14,6%

12,1%

13,4%

1.381

1.047

2.428

De 30 a 34 anys

14,9%

14,2%

14,6%

1.879

1.423

3.302

De 35 a 39 anys

16,3%

17,7%

16,9%

1.924

1.611

3.535

De 40 a 44 anys

17,7%

16,1%

17,0%

1.742

1.290

3.032

De 45 a 49 anys

17,8%

15,1%

16,5%

1.419

1.054

2.473

De 50 a 54 anys

17,6%

18,9%

18,2%

1.179

1.094

2.273

De 55 a 59 anys

17,7%

27,9%

22,0%

1.021

1.180

2.201

Majors de 59 anys

26,7%

27,1%

26,9%

859

692

1.551

TOTAL

16,9%

16,7%

16,8%

12.544

10.282

22.826
Font: Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.

lunes, 30 de mayo de 2011

ACTA ASAMBLEA 30 de mayo de 2011

ACTA ASAMBLEA 30 de mayo de 2011

PREVIOS
Leen el manifiesto y a continuación recuerdan el funcionamiento de las asambleas. Hablan y explican el tema de los signos, las “opiniones mudas” respeto a las opiniones de todos los temas a tratar.
Se incorpora el signo de “no al sexismo” explicando que no somos mujeres ni hombres, sino personas y nos debemos tratar como tal.

A continuación se da paso a unos 15 minutos de micro abierto. Comentan diferentes experiencias y/o pensamientos personales.
Una persona propone realizar una cadena de favores, pone como ejemplo: si alguien quiere cambiar el plato de ducha yo me ofrezco, a cambio de otro favor; entre todos se podría hacer y no depender tanto uno de los otros, sino ayudarnos y apoyarnos más.

Una vez terminado el micro abierto, leen el escrito “ESTO YA NO ES UNA MANIFESTACIÓN, ES UNA REVOLUCIÓN”. Firmado Seudónimo. Basta!

ORDEN DEL DÍA

 • Próxima tarde temática: “ el paro “.
 • Organización de todas las comisiones.
 • Valorar i votar, si la acampada continúa.
 • Propuesta para ir a las acampadas del Baix Llobregat y pl. Catalunya, a repartir información y también recopilarla.

Se pasa a leer el acta del día anterior y a explicar los puntos a tratar en la asamblea.

2. COMISIONES

Comisión de acción:
 • Se ha propuesto ir la mañana del 31 a las oficinas del INEM a repartir octavillas y a informar de la charla del paro de esta tarde en la pl. del Ayuntamiento.
 • Hicimos 2000 octavillas, que se repartieron por barrios como: santa Eulalia, sant Josep, L’Hospitalet centre, por Avinguda Carrilet, Can Vidalet, Bellvitge, Pubillas Casas, etc. Se pide por favor que todo el que pueda y/o quiera hacer fotocopias que se ofrezca voluntario, para después poder repartirlas por institutos, centros culturales, bibliotecas, etc. Lo agradeceríamos muchísimo.
 • La oficinas del INEM están en C/ Girona - C/ Cobalto (cerca de las vías de la Renfe de Bellvitge).

Comisión de contenidos:
Martes 31 de mayo: día temático EL PARO
 • De 20:30 a 22:00 charla y debate con la Asociación de parados de L’H, Asociación de parados de Bcn y la Cooperativa Integral Catalana con Enric Durán.
 • El debate será de media hora con propuestas de alguna acción.

Jueves 2 de junio: día temático LA INMIGRACIÓN
 • Quizá habrá un taller de SOS Racisme.
 • La charla será a cargo de Unitat contra el feixisme i el racisme de L'Hsopitalet.

Temas pendientes:
 • Intervenir en el próximo pleno que se realizará en el Ayuntamiento.
 • El próximo martes 7 de junio día temático hablando de LA VIVIENDA.

Comisión de difusión:

Es primordial para que la acampada siga hacia adelante. Recuerdan que faltan cosas en cocina, sobretodo comida y agua, en comisión de cocina están las listas de lo que se necesita.

Falta gente para difundir por internet. (Algunos se han ofrecido como voluntarios para ir ayudando).

En la carpa de información se recogen firmas:
 • dimisión de Felip Puig
 • contra los recortes en educación, sanidad y personas discpacitadas
 • a favor de la acampada de L’H y BCN
 • instancias para saber el sueldo de la Nuria Marín y los regidores
No toleramos que se nos golpee por expresar nuestro punto de vista.

Comisión de actividades:
Han hecho una agenda común que se colgará visible, donde se engancharán, con un postit, todas las actividades que se realizarán a lo largo de la semana.
Todas las actividades pasarán por asamblea, después a actividades y de actividades a difusión y se difunde.
martes 31 de mayo Se hará un mural representativo con el tema del paro para que la gente pueda escribir lo que quiera en él.
jueves 3 de junio Se hará un gran mapa del mundo para que cada uno ponga de dónde es.
viernes 4 de junio Música en la plaza de 5 a 7 de la tarde.
sábado 5 de junio Cine fórum, y documentales relacionados con los desahucios.

Comisión de infraestructura y material:
Han hecho una evolución en cuanto a la estructura de las zonas, han quitado todos los cartones que había, han puesto las comisiones en fila, y el punto de información en el centro de la plaza.
Llovió y por eso se tuvo que tirar las velas y carteles que cubrían la plaza, ya que se mojó todo y no se pudo hacer otra cosa.
Se necesitan lonas, telas o carpas para poder cubrirnos mejor si nos llueve.
El demás material estará apuntado en la comisión de infraestructuras.

Comisión de medio ambiente: (nueva comisión aprobada por asamblea)

En la misma asamblea se crea esta comisión (después de un debate). Ven necesario sanear los árboles y aprovechar todos los espacios para unos huertos.
Salieron 5 o 6 personas que se comprometían a formarla y ponerla en funcionamiento.


3. ¿CONTINÚA LA ACAMPADA?
Se vota el seguimiento de la asamblea y acampada indefinidamente, aunque cada semana se revisa esta decisión para que podamos tener en cuetna cómo está la gente y el panorama.

Ana y Víctor estuvieron en la asamblea del 29 de mayo en Barcelona y explicaron todo lo que se dijo en dicha asamblea. (Podéis leerlo en el blog de acampadabcn junto, también, a las próximas manifestaciones i acciones.)

Se debería de asociar comunicación con otras acampadas del Baix Llobregat. (queda pendiente).
Los sábados a las 12 de la mañana en plaza Cataluña de Barcelona, se concentran todas las asambleas de las acampadas de alrededores. El sábado pasado fueron dos personas.

Se dedican unos minutos a valorar la asamblea con el micro abierto:
Comentarios:
La asamblea ha ido muy bien.
Un vecino pide que, en las asambleas, a poder ser, no exista tanta distancia entre unos y otros. Se comentará entre comisiones.
PRÓXIMA ASAMBLEA
Siempre tienen que ser personas diferentes, por aprobación de asamblea. Salen algunos como voluntarios.
Para el próximo miércoles en la asamblea:
 • Saray: toma de acta.
 • Andrey: moderador.
 • Brisa: turno de palabra.
 • Emma: refuerzo de la apuntadora del acta.

Próximo viernes:
 • Noemí: tomará el acta
 • Se necesitan tres personas más para conducir la asamblea

RECORDATORIOS
Hay un tablero para que se apunten todas las actividades a lo largo de la semana para pasarlas a difusión, y también recuerdan todas las acciones dichas anteriormente.

Fin de la asamblea

ACTA ASSEMBLEA 30 de maig de 2011

PREVIS
Es llegeix el manifest i a continuació es consensua el funcionament de l'assemblea: els signes, les “opinions mudes” i el respecte envers les opinions de tothom en parlar dels temes.
S'incorpora el signe de “no al sexisme” perquè no som dones i homes, sinó persones i com a tals ens hem de tractar.
A continuació es dóna pas a uns 15 minuts de micro obert per a experiències i/o pensaments personals.
Una persona proposa realitzar una cadena de favors, posant com a exemple: si algú vol canviar el plat de duxta jo m'ofereixo, a canvi d'un altre favor. Entre tots es podria fer i així no dependríem tant i ens ajudaríem i ens recolçaríem.
Una vegada acabat el torn de micro obert, es llegeix el text “ESTO YA NO ES UNA MANIFESTACIÓN, ES UNA REVOLUCIÓN”, suscrit per Basta!, un seudònim
ORDRE DEL DIA
 • Pròxima tarde temàtica: L'ATUR.
 • Organització de les comissions.
 • Valorar i votar si l'acampada continua.
 • Proposta per anar a les acampades del Baix Llobregat I difondre i recaptar informació.
Es llegeix l'acta del dia anterior i s'expliquen els punts a tractar en assemblea.

2. COMISSIONS
Comissió d'acció
 • S'ha proposat anar el dimarts pel matí (31 de maig) a les oficines de l'INEM a repartir octavetes i a informar de la xerrada sobre l'atur de la tarde (pl. Ajuntament).
 • Es van fer 2000 octavetes, que es van repartir pels barris (Santa Eulàlia, Sant Josep, el Centre, Avinguda Carrilet, Can Vidalet, Bellvitge, Pubillas Casas, etc). Es demana que tot aquell que pugui i/o vulgui faci fotocòpies i les reparteixi pels instituts, centres culturals, biblioteques, etc. S'agrairia molt que es presentessin molts voluntaris.
 • Hi ha dues oficines de l'INEM: al c/ Girona i al c/ Cobalto (a prop de les vies de la Renfe de Bellvitge).
Comissió de continguts:
Dimarts 31 de maig serà el dia temàtic sobre L'ATUR.
De 20:30 a 22:00: xerrada i debat amb l'Associació d'aturats de L’H, l'Associació d'aturats de Bcn i Enric Duran (Cooperativa Integral Catalana). El debat serà de mitja hora amb propostes d'alguna acció.
Dijous 2 de juny serà el dia temàtic sobre LA IMMIGRACIÓ
 • Potser hi haurà un taller de SOS Racisme.
 • La xerrada serà a càrrec de la Unitat contra el feixisme i el racisme de L'Hospitalet.
Temes pendents:
 • Intervenir en el proper ple de l'Ajuntament.
 • Dedicar el proper dimarts a L'HABITATGE.
Comissió de difusió:
És essencial que l'acampada tiri endavant, per tant cal recordar que a la cuina falten moltes coses, especialment menjar i aigua. A la carpa de cuina, hi ha una llista de necessitats.
Fa falta gent per a fer difusió per internet. A la mateixa assemblea hi ha hagut gent que s'ha ofert per a donar un cop de mà.
A la carpa d'informació es recullen signatures:
 • per la Dimisió de Felip Puig
 • contra les retallades d'educació, sanitat i persones descapacitades
 • a favor de l'acampada de L’H i BCN
 • instàncies per a saber quin és el sou de la Núria Marín i els regidors
No tolerem que se'ns pegui per expressar el nostre punt de vista.
Comissió d'activitats:
S'ha fet una agenda comú (cartell) que es penjarà en un lloc ben visible, en ella s'enganxaran, amb postits, totes les activitats que es faran al llarg de la setmana.
Totes les activitats passaran per l'Assemblea, després a Activitats, i d'aquí a Difusió per poder arribar a tothom.
dimarts, 31 de maig Fer un mural sobre l'atur per tal que tothom pugui penjar o escriure el que vulgui.
dijous, 2 de juny Fer un gran mapa del món per tal que cada persona pugui indicar d'on és.
divendres, 3 de juny A la plaça hi haurà música per la tarda (5-7pm).
dissabte, 4 de juny Cine fòrum i documentals sobre els desnonaments.

Comissión d'infraestructura i material:
S'ha remodelat l'acampada per a poder mantenir millor l'ordre. Ara les carpes de les comissions estan ubicades en filera, tret de la d'Informació que està al mig de la plaça. S'han eliminat tots els cartrons i els murals i cartells estan millor col·locats.
El dilluns va ploure una mica i es van haver de retirar les espelmes que havíem posat el divendres passat i, malauradament, també els dibuixos dels nens. Si torna a ploure, caldrà aconseguir lones i tendalls.
La resta de materials necessaris està en una llista a la carpa de la comissió.
Comissión de medi ambient:
A la mateixa assemblea s'aprova la seva creació (després d'un debat). De moment la formen 5 o 6 persones.
Caldria sanejar els arbres de la plaça i aprofitar els espais per a fer horts.

3. L'ACAMPADA CONTINUA?
Es vota que l'acampada continuiï indefinidament, però cada setmana es revisa aquesta decisió per a poder estar atents a com està la gent i el panorama.
També s'arriba al consens de fer assemblees normals els dilluns, dimecres i divendres. Els dimarts i els dijous seran dies temàtics.
3. RELACIÓ AMB EL BAIX I pl. CATALUNYA
Ana i Víctor van anar a l'assemblea de Barcelona el diumenge 29 de maig i expliquen el que es va parlar allà. (Podeu consultar el blog de l'acampadabcn, on també trobareu pròximes manifestacions i accions.)
Resta pendent quina mena de coordinació volem amb la resta d'acampades del Baix Llobregat.
Els dissabtes a les 12 del matí, a pl. Catalunya, es troben les assemblees de tots els barris i municipis propers. A la del dissabte passat van anar dues persones i sempre hi anirà algú.
Es dedica una estona a valorar l'assemblea i es deixa el micro obert.
Comentaris:
 • L'assemblea ha anat molt bé.
 • Un veí demana que en les assemblees, no existeixi tant d'espai entre uns i altres i es decideix portar-ho a les comissions per mirar de treballar-ho.

PROPERA ASSEMBLEA
Sempre serà rotativa la responsabilitat de conduir l'assemblea (aprovat així).
Per al proper dimecres:
 • Saray: pren l'acta.
 • Andrey: moderador
 • Brisa: torns de paraules.
 • Emma: reforç de qui pren l'acta.
Per al proper divendres:
 • Noemí pren l'acta.
 • Han de sortir la resta per a poder conduir l'assemblea.
RECORDATORIS
Hi ha un taulell amb totes les activitats que es faran al llarg de la setmana.
Així es podran passar a Difusió.
Fi de l'assamblea