Acampada L'H: 05/31/11

martes, 31 de mayo de 2011

Miércoles, 01/06/2011

08:00 h, ACCIÓ DE DIFUSIÓ
8.30 h, por Zona Universitaria
13.00 h, tod@s al Hospital de Bellvitge ;
16.00 h, (Pl ayto.) para ir a colegios, institutos, bibliotecas, centros culturales,....

19:00 h, DIA TEMÁTICO DE TODAS LAS COMISIONES

20:00 h, ¡¡CACEROLADA!!
20:30, ASSEMBLEA OBERTA

ACTA ASSEMBLEA 31 de maig de 2011


L’ATUR

INTERVENCIONS DELS CONVIDATS
Alejandro: L’Assemblea d’aturats de L’Hospitalet es proposa aglutinar tots els treballadors i crear un moviment pels aturats que es veuen obligats a hipotecar-se. El 16 de juny hi haurà un desnonament a L’Hospitalet.
L'atur és el problema més important i la hipoteca és el cap del capitalisme. Planteja la lluita contra la banca en el departament jurídic.

Oleguer: De l’Assemblea d’aturats de Barcelona té una línia clara que ve de lluny. Hi ha molts joves a l'atur i, per tant, en situació de precarietat.
D'on han sortit l’atur?
 • Finançament de contractes precaris i de doble servei.
 • El 40% de l'atur és juvenil.
 • La indústria de l'automòbil ha tingut facilitats polítiques per l'acomiadament en massa amb l'excusa de la manca de treball i els polítics han dionat més diners a les empreses (estrangeres).
 • El mercat de treball no dóna joc ni possibilitats, s'hauria reflexionar més.
 • L’atur es projecta sobre totes les circumstàncies (llocs d'treball es rebaixen).

Als anys 80 comença l'autoorganització i la gent està físicament en un lloc. L’Assemblea parlar amb els aturats i, sobretot, amb els treballadors per organitzar-nos.
Accions:
 • xerrades i assamblees a l'INEM,
 • mails,
 • recoliida de signatures,
 • autoorganització per barris,
 • acció a la NISSAN.
Propostes:
 • Des de l’acampada de pl. Catalunya es dóna la idea d'acampada com un mitjà i no com un fi.
 • L'extensió a tots els àmbits, com ho fem en el món laboral?
 • Vaga general contra reformes de pensions. Els treballadors tenen por de perdre la feina.
 • Acció a la seu històrica de Catalunya contra Movistar.
 • Reduir la jornada laboral i crear més llocs de treball rotatius que és basin en les necesitats.

Enric: L'alternativa a l'atur pot ser cooperativisme i l’autogestió assambleària. Així es poden crear llocs de treball segons la nostra forma de pensar i de fer vida.
Una alternativa integrada a la societat per poder treballar menys i viure més i poder decidir en l'àmbit laboral.
Exemple:
Amb una cooperativa de mínim 3 persones hi ha 3.000 euros d’inversió retornable. Problema: es beneficia jeràrquicament, la despesa de 300 euros abans de produir. Avantatges:
 • Cooperativa catalana, facilitació d'eines legals per fer l’activitat, 30 o 40 persones ja ho fan.
 • Cooperatives amb suport mutu connexions i intercanvis.
 • Possibilitat d'obrir-se al mercat general.
 • Es planteja com a alternativa al capitalisme, una forma de necessitar cada vegada menys diners.
 • Renda bàsica per garantir menjar i necesitats bàsiques.
 • La gent que surt del sistema capitalista rep suport.
Atur: facilitar les factures dels Voluntaris remunerats per poder també cobrar l'aprofitament.
Falta participació.


TORN D’INTERVENCIONS LLIURES
- Les empreses privades capitalistes de dretes són les que acomiaden els seus treballadors. (No el partit socialista.)
- Proposta per a incloure les nostres reivindicacions en les eleccions.
- Què és la moneda social? Jordi respon que és una alternativa per a sortir de la mentida que diu que depenem dels bancs (sistema de confiança). Els saldos serien positius i negatius. En general, no és una moneda física sinó un nombre simbòlic per facilitar l'intercanvi. Es crea una Ecoxarxa descentralitzada (canvi d'euro a moneda social), sense interessos i amb control assembleari de l'administració monetària.
- Proposta de denunciar els sindicats per treure beneficis il legítims. Se’ls acusa d’atendre els casos on tenen molts treballadors afiliats i de tenir un ERE.
- Com vam acabar amb els bergants de les pistoles?
- Proposta de la cooperativa com a escut legal, acció directa; moviment social com a eina per a la lluita per construir una nova societat, teixir una xarxa d'apoderament i no deixar-ho com una cosa local sinó englobar totes les zones. No són tan forts, cinc mil persones organitzades fent acció directa poden guanyar (p.ex. l'esdeveniment de divendres a plaça Catalunya)
- Oleguer comenta que a Sevilla hi ha una realitat aclaparadora d'un poble sencer amb ocupacions i cooperativa, ha estat difícil la lluita amb els opositors però han tirat endavant i resisteixen.
- Un problema essencial és UGT: traïció d'alt nivell, però no es pot eliminar perquè perdríem un gran suport. No hem de ser antisindicats, sinó millorar-los, controlar-los de manera assembleària.
-Un company diu que veu incompatibilitats i dificultats pels impostos dins d'aquesta cooperativa.
-Jordi dóna resposta afirmant un canvi progressiu. No es realitzen ingressos, el mercat depèn de l'assemblea i no a l’inrevés. La renda no s'acumula sinó que és per a aconseguir recursos (just al contrari que la moneda de mercat).
- Hem d'exigir una proposta conjunta, una decisió seriosa que si no es porta a terme esdevindran una sèrie de conseqüències amb mobilitzacions, vagues, etc.
- Trobar culpables i prendre mesures de boicot o ocupació, tenint la legitimitat social per fer-ho.
- L’Oliver proposa la unió de les assemblees, treballar, fer difusió, cercar empreses amb problemes a L'Hospitalet, centres de treball.
- S'ha comprat un autobús de TMB per acudir als desnonaments i evitar-los.
- Reduir les jornades laborals.
- L'alternativa de cooperativa integral al marge del sistema, això sí que ens representa perquè som nosaltres mateixos, i tant el poder executiu com el poder legislatiu es fa de manera assembleària.
- Que no hagin més desnonaments o conseqüències com ocupacions.
- No hi ha impostos en administracions fiscals perquè estan en caixes comuns del poble organitzat.
- Això és una guerra, i ha d’haver una transició: com separem la moneda social del capitalisme? D'on es treu el material?
- Insubmissió a la banca, expropiació, sabotatge, material, trets de treballs sostenibles.
- Com funciona el tema de la sanitat? No obtens beneficis? Com gradues la intervenció en pacients? Mitjançant l'autogestió (complementari al capitalisme) es pot crear una borsa de sanitat perquè sigui gratuïta i fomentant l'ingrés i combinant la moneda social amb l'euro, així com el sou dels dos sistemes: renda bàsica.
-Amb els impostos de la gent amb grans fortunes (que són inexistents) que es pagui sanitat, educació, etc. Una banca assembleària en la qual s'estableix un límit perquè l'Estat compleixi les exigències si no ens autogestionem.
-La transició serà un cercle viciós. Què es fa amb els diners del capital?
Resposta: col.lectivitzant els mitjans públics de l'estat i empreses col.lectives. Ens organitzem per a declarar que no es compleixen els objectius; s’ha de fer difusió de desobediència civil.
- Com reaccionarien els grans poderosos?
Resposta: L'any 68 es va fer una vaga general d'un mes a França. A l’Argentina, el 2001, van fer que caure el poder, van ocupar fàbriques => control obrer. Polititzar la gent.
- D'on es treu els diners per aconseguir matèries primeres?
Resposta: Es compra a capital, a empreses fiables, reciclatge. Invertim l'energia en alternatives directes i no en batalles.
- Proposta: que la data límit no sigui molt propera ja que el treball de conscienciació i pedagogia necessita temps per aprofundir.

FI DE L’ACTE

ACTA ASAMBLEA 31 de mayo de 2011


EL PARO

INTERVENCIONES DE LOS INVITADOS
Alejandro: Des de la Asamblea de parados de L’Hospitalet, se propone aglutinar a todos los trabajadores y crear un movimiento para los parados que se ven obligados a hipotecarse.
El 16 de junio habrá un desahucio en L’Hospitalet.
El paro es el problema más importante y la hipoteca la cabeza del capitalismo.
Plantea lucha contra la banca en el departamento jurídico.

Oleguer: En la Asamblea de parados de Barcelona hay un línea clara que viene de lejos: si hay muchos jóvenes en el paro, hay precariedad.
¿De dónde viene?
 • De la financiación de contratos precarios y de doble servicio: el 40% del paro es juvenil.
 • En la industria del automóvil, las políticas han facilitado el despido en masa con la excusa de falta de trabajo.
 • Se ha dado más dinero a las empresas (extranjeras).
 • El mercado de trabajo no da juego, se debería reflexionar más.
 • El paro afecta todas las circunstancias: lugares de trabajo se rebajan.

En los años 80 comienza la autoorganizacion.
Se juntaban parados y, sobretodo, los trabajadores para organizarse.
Acciones:
 • charlas y asambleas en el INEM,
 • mails,
 • recogida de firmas,
 • autoorganización por barrios,
 • acción en NISSAN.

Propuestas:
 • Des de la plaza Catalunya se da la idea de acampada como un medio y no como un fin.
 • La extensión a todos los ámbitos, ¿cómo lo hacemos en el mundo laboral?
 • Huelga general contra la reforma de las pensiones. Los trabajadores tiene miedo de perder su trabajo.
 • Acción en la sede histórica de Catalunya contra Movistar.
 • Reducir jornada laboral y crear más lugares de trabajo rotativos que se basen en las necesidades.

Enric: La alternativa al paro puede ser cooperativismo, autogestión assamblearia, crear puestos de trabajo según nuestra forma de pensar y de hacer vida.
Alternativa integrada en la sociedad poder trabajar menos vivir mas y decidir en el ámbito laboral.
Ejemplo:
En una cooperativa con un mínimo de 3 personas se necesitan 3000 euros de inversión retornable.
Problema: se beneficia jerárquicamente, el gasto de 300 euros antes de producir. Ventajas:
 • cooperativa catalana,
 • facilitación de herramientas legales para hacer la actividad (30 o 40 personas ya lo hacen),
 • cooperativas con soporte mutuo y conexiones e intercambios
 • posibilidad de abrirse al mercado general
 • se plantea como alternativa al capitalismo, una forma de necesitar cada vez menos dinero
 • renta básica para garantizar comida y necesidades básicas
 • la gente que sale del sistema capitalista recibe apoyo.
Paro: facilitar las facturas de los voluntarios remunerados para poder también cobrar el paro.
Falta participación.TURNO DE INTERVENCIONES LIBRES
- Las empresas privadas capitalistas de derechas son las que despiden a sus trabajadores (no el partido socialista).
- Añadir nuestras reinvindicaciones en las elecciones.
- ¿Qué es la moneda social? Jordi responde que es una alternativa para salir de la mentira que dice que dependemos de los bancos (sistema de confianza). Los saldos serían positivos y negativos, en general, no es una moneda física, sino un número simbólico para facilitar el intercambio. Se crea una ecoxarxa descentralizada (cambio de euro a moneda social), sin intereses y con control asambleario de la administración monetaria.
- Denunciar a los sindicatos por sacar beneficios ilegítimos. Se les acusa de atender los casos donde tienen muchos trabajadores afiliados y de tener un ERE.
- ¿Cómo terminamos con los bellacos de las pistolas?
- Propuesta de usar la cooperativa como escudo legal, acción directa; movimiento social como herramienta para la lucha por construir una nueva sociedad, tejer una red de empoderamiento y no dejarlo como algo local, sino englobar todas las zonas. No son tan fuertes, 5000 personas organizadas haciendo acción directa pueden ganar (p.ej el acontecimiento del viernes en plaza Catalunya)
-Oleguer comenta que en Sevilla hay una realidad aplastante de un pueblo entero con ocupaciones y cooperativa, ha sido difícil la lucha con los opositores, pero han salido adelante y resisten.
- Un problema esencial es UGT: traición de alto nivel. Pero no pueden eliminarlo porque perderíamos un gran soporte. No tenemos que ser antisindicatos sino mejorarlos, controlarlos de manera asamblearia
- Un compañero dice que ve incompatibilidad y dificultades por los impuestos dentro de esta cooperativa.
- Jordi da respuesta afirmando que ha de ser un cambio progresivo. No se realizan ingresos, el mercado depende de la asamblea y no al revés. La renta no se acumula si no que es para conseguir recursos, al contrario que la moneda de mercado.
- Tenemos que exigir una propuesta conjunta, una decisión seria que si no se lleva a cabo acabará en una serie de consecuencias (movilizaciones, huelgas, etc.).
- Hay que encontrar culpables y tomar medidas de boicot u ocupación, teniendo la legitimidad social para hacerlo.
- Oliver propone la unión de las asambleas, trabajar, hacer difusión, buscar empresas con problemas en L’Hospitalet, centros de trabajo, etc.
- Se ha comprado un autobús de TMB para acudir a los desahucios y evitarlos.
- Reducir las jornadas laborales. La alternativa de cooperativa integral al margen del sistema; esto sí que nos representa porque somos nosotros mismos, siendo tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo de manera asamblearia.
- Que no hayan más desahucios o consecuencias como ocupaciones.
- No hay impuestos en administraciones fiscales porque están en cajas comunes del pueblo organizado.
- Esto es una guerra y tiene que haber una transición: cooperativismo dentro del sistema capitalista. ¿Cómo separamos la moneda social del capitalismo?¿de dónde se saca el material?
-Jordi propone: insumisión a la banca, expropiación, sabotaje, material, sacados de trabajos sostenibles.
-¿Cómo funciona el tema de la sanidad?¿No obtienes beneficios?¿Cómo gradúas la intervención en pacientes? Respuesta:
 • Mediante la autogestión, complementaria al capitalismo, y la creación de una borla de sanidad para que sea gratuita.
 • Fomentando el ingreso y combinando la moneda social con el euro, así como el sueldo de los dos sistemas: renta básica.
- Con los impuestos de la gente con grandes fortunas (que son inexistentes) que se pague sanidad, educación,etc. Una banca asamblearia en la que se establece un límite para que el Estado cumpla las exigencias si no nos autogestionamos.
- La transición será un circulo vicioso. ¿Qué se hace con el dinero del capital? Respuesta: Colectivizamos los medios públicos del estado y empresas colectivas. Nos organizamos para declarar que no cumple los objetivos, difusión de desobediencia civil.
- ¿Cómo reaccionaran los grandes poderosos? Respuesta: En el año 68 se hizo una huelga general de un mes en Francia. En Argentina, en 2001 hicieron que caer el poder, ocuparon fábricas => control obrero. Politizar a la gente.
- ¿De dónde se saca el dinero para la materia prima? Respuesta: Se compra a capital, a empresas fiables, de reciclaje. Invertimos la energía en alternativas directas y no en batallas.
- Propuesta: que la fecha límite no sea inminente, porque el trabajo de concienciación y pedagogía necesita tiempo que llegue a ser profunda.

FIN DEL ACTO


¡¡Trasaldo xarla por lluvia!!

Charla PARO se traslada por la lluvia a 3 minutos de la plaza:


LOCAL de la coperativa integral catalana
C/Mare d Deu d montserrat, 12, bajos
A 3 minutos del ayuntamiento Hospitalet
A las 20:30h como ya...

Autoorganitzem-nos // Autoorganicémonos // Self organize us

----- Original Message -----
Sent: Monday, May 30, 2011 3:01 PM
Subject: Autoorganitzem-nos // Autoorganicémonos // Self organize us

CAT -> Comparteixo algunes idees per passar de la indignació a la consolidació d'aquesta revolta social. Si vols, fes-ne difusió, imprimeix el PDF per difondre a les places, tradueix a d'altres llengües...
CAST -> Comparto  algunas ideas para pasar de la indignación a la consolidación de esta revuelta social. Si quieres haz difusión, imprime el PDF para difundir en las plazas, traduce a otras lenguas...
ENG -> I share some ideas to go from outrage to the consolidation of the social revoltFor the moment only in Catalan and spanish, other versions are pending, If you want translate into other languages ​ ​...
Anar directament a la pàgina de box, si no s'activat la capsa
Ves directamente a la pàgina de box si no se ha activado la caja.

conferencia y debate / conferència i debat
Martes 31 de mayo 2011 (Atur/Paro)


08:00 h, ACCIÓ DE DIFUSIÓ SOC/inem

Taller a la tarda: el peix petit es menja el peix gran!

19:00 h, REUNIÓN DE TODAS LAS COMISIONES

20:00 h, ¡¡CACEROLADA!!

20:30, Xerrada i debat sobre l'atur amb la col.laboració de:

> La Asamblea de Parados de L'hospitalet

> Coop. Integral Catalana (Enric Duran)

Jornada temática paro / jornada temàtica atur

descàrrega del document sencer / descarga del documento entero


(resum / resumen)

Font: Diputació de Barcelona. Elaboració propia a partir de les dades d’atur registrat


En seis años ha aumentado el paro en la ciudad un 58%. Si en abril de 2005 habían 9.606 personas paradas, en abril de este año había en L’Hospitalet 22.826 personas, el 45% mujeres y el resto hombres.

La tasa de paro en L’Hospitalet es del 16,8%. La tasa de paro es el porcentaje de personas que no tienen trabajo en relación con la población activa (que busca o tiene trabajo).Atur registrat (a les oficines de treball de L’Hospitalet). Abril 2011.


Taxa

Números absoluts

Edat

Taxa Homes

Taxa Dones

Taxa Total

Homes

Dones

Total

Menors de 20 anys

21,9%

18,3%

20,3%

298

204

502

De 20 a 24 anys

15,3%

13,5%

14,4%

842

687

1.529

De 25 a 29 anys

14,6%

12,1%

13,4%

1.381

1.047

2.428

De 30 a 34 anys

14,9%

14,2%

14,6%

1.879

1.423

3.302

De 35 a 39 anys

16,3%

17,7%

16,9%

1.924

1.611

3.535

De 40 a 44 anys

17,7%

16,1%

17,0%

1.742

1.290

3.032

De 45 a 49 anys

17,8%

15,1%

16,5%

1.419

1.054

2.473

De 50 a 54 anys

17,6%

18,9%

18,2%

1.179

1.094

2.273

De 55 a 59 anys

17,7%

27,9%

22,0%

1.021

1.180

2.201

Majors de 59 anys

26,7%

27,1%

26,9%

859

692

1.551

TOTAL

16,9%

16,7%

16,8%

12.544

10.282

22.826
Font: Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.