Acampada L'H: 06/06/11

lunes, 6 de junio de 2011

ACTA ASSEMBLEA 06/06/11

ACTA DEL 6 DE JUNY

TORN OBERT DE PARAULA

· Hem portat les idees i aclaracions de Pça. Catalunya perqué no hi hagi confusions kamb la informació.

· Dissabte 11 acte de protesta a l’ajuntament al ple d’investidura. També en contra de l’entrada de PxC (unitat contra el feixisme).

· PÇA CATALUNYA : No quedar-se tant a dormir sinó concentrar les accions durant el dia.

COMISIONS

· CONTINGUTS:

· Repás i aprovació del manifest de mínims de pça Catalunya (punts 7i8) i fer-ne un de l’Hospitalet.

· Proposte pel manifest de mínims:

- 4 Associacions : Jose Luis Burgos, Plat. 500x20, V de Vivienda , CSO l’astilla

- Després torn de propostes concretes.

· Propostes pel ple d’investidura del 11 de Juny:

- Pintar-nos de “mimos”

- esparadrap a la boca (no llibertat d’expressió)

- batucada

- máxima concentració de gent a l’hospitalet

-començar des de diferents llocs d’hospi i acabar a l’ajuntament

- seguir treballant-ho durant la setmana.

· Votació à sobre la proposta de venir de diferents llocs àdebat

· 15jà celebració del dia i fer propostes festivesàtotes les acampades al parc de la ciutadella

· DIFUSIÓ:

· Fer molta més difusió al carrer no tanta a la xarxa (boca-orella)

· Teixit de les associacions de L’H

· Agafar una octaveta+butxaques del pantalons per fora

· ACCIÓ:

· Implicar a la gent activament a imprimir per internet les coses de difusió.

· Post-its per poder expressar-nos.

· Flas-move, accióo espontania al metro de l’hospitalet L1

· A la tornada tallar les rondes i fer el mateix allá.

· ACTIVITATS:

· Lectura de l’agenda

· Dissabte 11àcol. Patates amb suc + musics al carrer

· INFRAESTRUCTURA:

· Fer un calendari i enllestir les tasques preparades.

TORN OBERT DE PARAULA

· S’extén als barris i als centres de treball.

· Fer accions a les empreses.

· Fer una xerrada de sanitat per dijousà3 infermeres HUB+1 metge d’oncologia+medicina alternativa.

· Unirse a les comisions dies puntuals.

· Fer difusió personal.

· Fer xerrades a centres de batxillerat, professors, informació sobre el que s’està fent.

· Recordatori de l’existencia d’una xarxa d’intercanvi.

· Continguts: alternatives al sistema, economia alternativa, mirar el documental “mi vida sin dinero”

· Banca ética

ACTA DEL 6 DE JUNIOTURNO ABIERTO DE PALABRA


• Hemos traído las ideas y aclaraciones de Plaza. Cataluña porque no haya confusiones con la información.
• Sábado 11 acto de protesta al ayuntamiento en el pleno de investidura. También en contra de la entrada de PxC (unidad contra el fascismo).
• PZA CATALUÑA: No quedarse tanto a dormir sino concentrar las acciones durante el día.

COMISIONES

CONTENIDOS:
• Repaso y aprobación del manifiesto de mínimos de pza Cataluña (puntos 7 y 8) y hacer uno del Hospitalet.
• Propuesta para el manifiesto de mínimos:
- 4 Asociaciones: Jose Luis Burgos, Plato. 500x20, V de Vivienda, CSO la astilla
- Después turno de propuestas concretas.
• Propuestas por el pleno de investidura del 11 de Junio:
- Pintar un mensaje de "mimos"
- Esparadrapo en la boca (no libertad de expresión)
- Batucada
- Máxima concentración de gente en l'hospitalet
-Empezar desde diferentes puntos de hospitales y acabar ayuntamiento
- Seguir trabajándolo durante la semana.
• Votación sobre la propuesta de venir de diferentes lugares, debate .
• 15-Junio, celebración del día y hacer propuestas festivas, todas las acampadas en el parque de la ciudadela

• DIFUSIÓN:
• Hacer mucha más difusión en la calle no tanta a la red (boca-oreja)
• Tejido de las asociaciones de L'H
• Coger una octavilla + bolsillos del pantalón por fuera

• ACCIÓN:
• Implicar a la gente activamente a imprimir por internet las cosas de difusión.
• Post-its para poder expresarnos.
• Flash-move, acción espontánea en el metro de l'hospitalet L1
• A la vuelta cortar las rondas y hacer lo mismo allí.

• ACTIVIDADES:
• Lectura de la agenda
• Sábado 11: col.laboración del grupo de teatro “Patatas amb suc” + músicos en la calle

INFRAESTRUCTURA:
• Hacer un calendario y terminar las tareas preparadas.


TURNO ABIERTO DE PALABRA

• Se extiende a los barrios y los centros de trabajo.
• Realizar acciones en las empresas.
• Hacer una charla de sanidad para el jueves à 3 enfermeras HUB +1 médico de oncología + medicina alternativa.
• unirse a las comisiones días puntuales.
• Difundir personal.
• Dar charlas en centros de bachillerato, profesores, información sobre lo que está haciendo.
• Recordatorio de la existencia de una red de intercambio.
• Contenidos: alternativas al sistema, economía alternativa, mirar el documental "Mi vida sin dinero"
• Banca ética

Acta REUNIÓ COMISSIONS 05/06/2011

ORDRE DEL DIA

1.- Organització interna: clarificar funcions, coses a millorar, informació…

2.- Clarificar objectius d’acampada i assemblea

3.- L’extensió als barris, centres de treball, associacions i entitats en general, veïnatge….

4.- En cas de desallotjament, què fer?

DESENVOLUPAMENT

1.- Organització Interna

Fa 3 dies es van ajuntar un de cada comissió per tal de crear un document sobre les comissions i quines són les seves funcions. (Es reparteix el document.)

- Moure la frase en la que es parla de la planificació de rutes de repartiment d’octavetes de la comissió de Difusió a la comissió d’Acció.

- Procés per a fer l’agenda d’activitats.

- Llistar els mails que van apareixent en les assamblees i xerrades. Que se n’encarregui Difusió de fer la llista tant de la gent que vol participar en comissions, com la de la gent que vol mantenir-se informada.

- Difusió: molaria que s’enviés un mail a tothom amb l’agenda de la setmana. S’huria de muntar un dispositiu de recollida de mails per a la gent que s’interessa per l’acampada.

- Proposta de reorganització de Difusió i comunicació.

- Per a fer les octavetes que s’han de repartir, caldria que l’Albert comptés amb el suport d’un alte dissenyador. La Brisa s’ofereix a disseny fulletons.

- Raúl col·laborarà amb la comissió de Difusió. S’encarregarà de penjar en el plafó d’Informació les infos més importants de la setmana i de realitzar i mantenir el plafó-agenda per a informar als veïns (accions locals i accions pl.Catalunya i Sol).

- Que l’info dels plafons sigui més concreta, cridanera, concisa….

- Es reparteix una proposta d’assamblees setmanals. (Resta pendent, parlar-ne.)

2.- Clarificar objetius d’acampada i assamblea

- Aquest matí al Parc de la Marquesa (Festa de la Diversitat) la resposta de la gent ha estat molt positiva; ela veïns han estat molt receptius i s’hauria d’ aprofitar tot això.

- Depenem de Sol i BCN. Però d’aquí pot sortir una assemblea ben potent. La Coordinadora Integral Catalana ens ofereix el local per a la continuitat de les assemblees i treball. L’Hastilla també.

- Del 19 de juny al 19 de juliol totes les places surten cap a Madrid. Es recorda com serè el funcionament d’aquesta proposta: continuar anunciant durant el recorregut el manifiest i col·lapsar Madrid el 19 de juliol (i entregar els manifiests en els centres de poder de Madrid).

- Som 96 municipis de Catalunya acampats (a part dels barris).

- VALORACIONS DIVERSES: Es valora la participació dels veïns; la continuïtat de l’acampada (en llocs oberts); que tothom s’engresqui en una comissió on, en petit comité, és més fàcil treballar, créixer, aprendre i compartir; canalitzar totes les nostres energies en les xerrades que s’estan realitzant per a fer pedagogia política. Recordar l’importància de descansar a l’acampada, cal que es respecti que la gent dorm; que es continui fent servir la plaça per a les assemblees, tallers, etc.

3.- L’extensió als barris, centres de treball, associacions i entitats en general, veïnats….

Dilluns, dimecres i divendres: assemblea.

El dimecres es proposen les xerrades de la setmana següent.

Dimarts i dijous: temàtic

Dissabte: activitats

Diumenge: intercomissió-assemblea

¿Cassolada?: un quart d’hora

- Un veí suggereix, sobre la difusión, fer-se samarretes per a fer difusió de l’acampada.

- 11 juny: portar banderes i fer-se samarretes.

Dimarts 7 de juny: reunió a les 17’00h amb tot el Baix Llobregat (pl. Catalunya de Cornellà).

Dimarts de 18’00 19’30: fer samarretes a l’Hastilla ( 3 euros).

Acta REUNIÓN COMISIONES 05/06/2011

ORDEN DEL DÍA

1.- Organización interna: clarificar funciones, cosas a mejorar, información…

2.- Clarificar objetivos de acampada y asamblea

3.- La extensión a los barrios, centros de trabajo, asociaciones y entidades en general, vecindarios….

4.- En caso de desalojo, ¿quÉ hacer?

DESARROLLO

1.- Organización Interna

Hace 3 días se juntaron uno de cada comisión para crear un documento sobre las comisiones y sus funciones. (se reparte el documento)

- Mover la frase que tiene comisión de difusión en la que habla de la planificación de rutas de repartir octavillas a la comisión de acción.

- Proceso para hacer la agenda de las actividades.

- Recoger el listado de mails que van surgiendo de las asambleas y charlas. Que se encargue difusión de hacer la lista tanto de la gente que quiera participar en comisiones como de la gente que quiere mantenerse informada.

- Difusión: molaría que envíe mail a todo el mundo con la agenda de la semana, por lo que se debería de montar un dispositivo de recogida de mails para gente que se interesa por la acampada.

- Propuesta de reorganización de difusión y comunicación.

- La octavilla que se reparte: Albert necesita la ayuda de otro diseñador para poder tener el material cuanto antes. Sale una compañera, Brisa, que se ofrece a diseñar folletos.

- Raúl colaborará con la comisión de difusión….se encargará de colgar en el plafón de información las infos más importantes de la semana y de realizar y mantener el plafón-agenda para informar a los ciudadanos (acciones locales y acciones pl.Catalunya y Sol).

- Que la info de los plafones sea más concreta, llamativa, concisa….

- Se reparte una propuesta de asambleas semanales…. queda pendiente de hablar

2.- Clarificar objetivos de acampada y asamblea

- Esta mañana en el Parque de la Marquesa (Festa de la Diversitat) la respuesta de la gente ha sido muy buena, la población ha estado muy receptiva y se debería de aprovechar todo esto.

- Dependemos de Sol y , pero BCN de aquí puede salir una asamblea bien potente. La Coordinadora Integral Catalana nos ofrece el local para la continuidad de las asambleas y trabajo y l’Hastilla también.

- Del 19 de junio a 19 de julio todas las plazas salen hacia Madrid. Se recuerda cómo será el funcionamiento de esta propuesta: seguir anunciando durante el recorrido el manifiesto y colapsar Madrid para el 19 de julio (y entregar los manifiestos en los centros de poder de Madrid)

- Nos recuerdan que somos 96 municipios de Catalunya acampados (aparte, de los barrios).

- VALORACIONES VARIAS: Se valora la participación de los vecinos, la continuidad de la acampada (que sea en lugares abiertos), que se animen a participar en comisiones donde en petit comité es más fácil trabajar, crecer, aprender, compartir… Y canalizar todas nuestras energías en las charlas que se están realizando para crear pedagogía política. Recordar lo importante de descansar en la acampada, que se respete el sueño de la acampada, los vecinos…. que continuemos utilizando la plaza para asambleas, talleres….etc.

3.- La extensión a los barrios, centros de trabajo, asociaciones y entidades en general, vecindarios….

Lunes, miércoles y viernes: asamblea.

El miércoles se proponen las charlas de la siguiente semana.

Martes y jueves: temático

Sábado: actividades

Domingo: intercomisión-asamblea

¿Cacerolada?: un cuarto de hora

- Un vecino aporta sobre la difusión: hacerse camisetas para hacer difusión de la acampada.

- 11 junio traer banderas y hacerse camisetas

Martes 7 de junio: reunión a las 17’00h con todo el Baix Llobregat, en la pl. Catalunya de Cornellà.

Martes de 18’00 19’30: ir a l’Hastilla para hacer camisetas ( 3 euros).